Forsikringsgivere er pålagt visse oppgaver tilknyttet forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering.  

Dette er regulert i Hvitvaskingloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – LOV-2018-06-01-23) og Hvitvaskingsforskriften (Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – FOR-2018-09-14-1324). Som et ledd i risikovurderingen av den enkelte kunde gjennomføres det sjekk av kundens identitet ved tegning av forsikring og ved skadebehandling. Kunder sjekkes regelmessig opp mot sanksjonslister og lister over politisk eksponerte personer.

Risikovurderingen av kundeforholdet kan lede til en utvidet kundekontroll. Selskapet har retningslinjer for når det skal iverksettes slik kontroll, og hvordan dette skal håndteres.

Selskapet har undersøkelsesplikt. Dette innebærer plikt til å foreta nærmere undersøkelser dersom det avdekkes eller oppdages forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal opplysningene om dette oversendes til ØKOKRIM. Dersom det er risiko for transaksjoner med utbytte fra straffbare handlinger i hht Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften skal kundeforholdet avvikles.

Lenke til lovverket.