Åpningstid: 09.00-15.00 +47 934 00 075 post@imaa.no

Databeskyttelse

Behandling av personopplysninger er regulert av Lov om behandling av personopplysninger LOV-2018-06-15-38 og Forordning (EU) nr 2016/679. Norsk Forsikring AS opptrer som databehandler på vegne av forsikringsforetaket. Forsikringsforetaket er behandlingsansvarlig etter Lov om personopplysninger.

 

For detaljert informasjon om Forsikringsforetakets og Norsk Forsikrings behandling av personopplysninger vises det til personvernerklæringen som er tilgjengelig på Norsk Forsikrings hjemmeside: www.norskforsikring.no.

 

Behandling av personopplysninger er nødvendig for at Forsikringsforetaket og Norsk Forsikring skal kunne tilby opptak i forsikringsordningen, kunne oppfylle sine forpliktelser etter forsikringsavtalen ihht vilkår og Forsikringsavtaleloven, behandle skadekrav og for at vi skal kunne gi god kundebehandling.

 

I hht i Forordning (EU) nr 2016/679 Artikkel 6 1. a), b), c), d) og f) er behandling av personopplysninger bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse,
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,
Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller annen fysisk persons vitale interesser
Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettige interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn

Dersom Norsk Forsikring AS har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet gjennom lovverket, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

 

Norsk Forsikring AS har bl.a plikt til å gjennomføre visse kontrolltiltak regulert av Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terror-finansiering LOV-2018-06-01-23). Det er krav til spesielle kundetiltak overfor politisk eksponerte personer, deres familiemedlemmer og kjente medarbeidere - se Hvitvaskingslovens §18.

 

Behandlingsgrunnlaget for forsikringsavtalen etter dette vilkåret er hjemlet i GDPR artikkel 6 B og 6 C. Behandlingen av de forsikredes personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale med forsikringstaker og de forsikrede, og samtidig å kunne ivareta vår berettigede og rettslige interesse.

 

Hvis det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger som ved skadekrav og helseprøving spør vi den registrerte om eget samtykke. Alle personopplysninger som den forsikrede (rRegistrerte) gir fra seg, vil bli behandlet i samsvar med de strengeste standardene for sikkerhet og konfidensialitet og i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og regler vedrørende behandling av personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig ivaretar personvernet til forsikrede og andre personer tilknyttet forsikringen (samlet benevnt som den ”Registrerte”).

 

Vi behandler videre personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, for eksempel i forbindelse med behandling av klager, regresskrav og rettslige prosesser. Behandlingsgrunnlaget for dette er forsikringsforetakets og Norsk Forsikrings rett til å forsvare rettskrav. For å ivareta dette formålet kan vi også behandle særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke.

 

Forsikringsforetaket og Norsk Forsikring må, når det er pålagt ved lov, utlevere person-opplysningene dine til offentlige myndigheter som NAV, Skatteetaten, Økokrim og andre utenforstående. Dersom lovgivningen tillater det, og taushetsplikten ikke er til hinder, kan person-opplysninger også bli utlevert til samarbeids-partnere til formål som er angitt for behandlingen. Ved behov vil Norsk Forsikring utlevere personopplysninger til samarbeids-partnere som bistår i skadeoppgjørsprosessen.

 

Dersom opplysninger/dokumenter som sendes til selskapet inneholder informasjon som er unødvendig for saksbehandlingen, skal det etter artikkel 17 i Forordning (EU) nr. 2016/679 slettes eller sendes tilbake.

 

Personopplysninger du avgir lagres på en svært sikker måte. Data avgitt til våre systemer lagres krypert, og tilgangen til dine opplysninger er begrenset til særskilte medarbeidere i forvaltningen som har taushetsplikt.

 

Forsikringstaker ved kollektive gruppeavtaler vil også være behandlingsansvarlig for data om egne medlemmer /ansatte, (Artikkel 26 i Forordning (EU) nr. 2016/679: Felles behandlingsansvarlige.) Forsikringstaker har eiendomsrett til forsikringsporteføljen og kan si opp og/eller flytte denne etter avtalte regler etter bestemmelsene i forsikringsvirksomhetslovens §6-1 bokstav h jfr. § 6-5 første ledd.

 

Forsikringstaker vil periodisk bli bedt om å kontrollere at medlemmene fortsatt tilhører gruppen.

 

Forsikringsforetaket og Norsk Forsikring lagrer personopplysninger så lenge det eksisterer et aktivt kundeforhold. Ved opphør av forsikringsavtalen har forsikringsforetaket og Norsk Forsikring AS en berettighet interesse å fortsatt behandle forsikringstaker og de forsikredes personopplysninger for å kunne avvikle skadeoppgjør og oppfylle forpliktelser etter Forsikringsavtaleloven og øvrig lovverk.

 

Opplysningene vil bli slettet når forsikringsforetaket og Norsk Forsikring ikke lenger har en rettsllig interesse eller kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk.

 

Hvis du har spørsmål om sletting av dine personopplysninger, kan du sende en sikker e-post til Norsk Forsikrings personvernombud på personvernombud@norskforsikring.no.